ELEKTRONICKÝ DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM A ČTEČKA I PRO MIKROJESLE

Tak jako dětské skupiny mají i mikrojesle povinnost vést záznamy o docházce do jeslí formou elektronického docházkového systému, který využívá čtečky čipových karet a čipové karty.

Kromě obecné evidence docházky je provozovatel povinen vést a uchovávat řádné záznamy o přesné docházce dětí v konkrétní dny. Systém Dignus tuto evidenci bezpečně a jednoduše umožňuje. Systém využívají desítky zařízení dětských skupin, jeslí mikrojeslí a školek. 

Ze záznamu musí být patrné, které dítě bylo v daný den v zařízení přítomno a v jakém čase. Pořizuje se formou elektronického docházkového systému, který využívá docházkové čtečky. Elektronický docházkový systém musí umožňovat export dat do formátu.xls nebo .xlsx pro přenos údajů do souhrnného záznamu o docházce dětí a pečujících osob, který bude sloužit jako příloha zprávy o realizaci projektu. Záznam o docházce dětí, jež je výstupem z elektronického docházkového systému musí být v měsíčním intervalu potvrzen podpisem rodiče přítomného dítěte.15 Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou péči dětem od šesti měsíců do tří let včetně (tj. do dne čtvrtých narozenin). Kapacita mikrojeslí je vždy čtyři děti, péče je zajištěna profesionálními pečujícími osobami. V mikrojeslích se poskytuje individuální výchovná péče o svěřené dítě zaměřená na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Dále se zajišťuje bezpečnost a zdraví dítěte, jeho pobyt na čerstvém vzduchu, spánek v odpovídajícím hygienickém prostředí a osobní hygienu dítěte, včetně případného poskytování první pomoci. Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a musí odpovídat věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte. Podpora v rámci této výzvy je určena pouze na (výčet povinných podporovaných aktivit, které bude zahrnovat každá žádost o podporu):  provozování mikrojeslí,  vzdělávání pečující osoby v mikrojeslích,  spolupráce na pilotním ověření služby mikrojeslí s MPSV v projektu "Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby", resp. s pracovníky odboru Koncepce rodinné politiky a politiky stárnutí. 

Docházka a výpočet způsobilé výše osobních nákladů s pomocí docházkového systému a čteček čipových karet


Pro účely výpočtu způsobilé výše měsíčních osobních nákladů pečujících osob
a projektového manažera/projektové manažerky je sledována docházka dětí
a pečujících osob. Docházka dětí bude vyhodnocena za každý den provozu mikrojeslí na základě výstupu z docházkového systému, který příjemce předkládá k zprávě o realizaci projektu, a docházka bude vyhodnocena za děti, které byly v daný den v jeslích přítomny. 


Podle docházky dětí v daný den bude stanoven nárok (v %) pro výpočet osobních nákladů dle pravidel níže. Následně se vypočte průměr nároků za daný měsíc. Průměr se zaokrouhluje matematicky na celá čísla. Způsobilá výše osobních nákladů pečující osoby/ projektového manažera/projektové manažerky se stanoví jako součin měsíčního osobního nákladu příslušného pracovníka a vypočteného procentuálního průměru.

Evidence dětí v souladu s GDPR musí obsahovat:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa pobytu dítěte,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů a adresu místa pobytu alespoň jednoho z rodičů, liší-li se od adresy místa pobytu dítěte,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa pobytu osoby, která na základě pověření rodiče může pro dítě docházet,

d) dny v týdnu a doba v průběhu dne, po kterou dítě v mikrojeslích pobývá,

e) údaj týkající se úhrady nákladů za službu péče o dítě v mikrojeslích,

f) údaj o zdravotní pojišťovně dítěte,

g) telefonní, popřípadě jiný kontakt na rodiče a na osobu uvedenou v písmeni c),

h) údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích;

i) potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, že řádně plní individuální očkovací plán nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vzhledem ke směrnici GDPR důrazně doporučujeme vést tyto záznamy pouze elektronicky v zabezpečeném systému docházkového a informačního portálu Dignus, kde jsou zašifrovány a chráněny před zneužitím.

METODICKÁ POMŮCKA K APLIKACI GDPR VE ŠKOLSTVÍ

6. listopad 2017 - 6. listopad 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též "GDPR") a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

Metodická pomůcka si klade za cíl seznámit osoby, které vykonávají činnosti v oblasti zpracování osobních údajů v kontextu školství, s nadcházející úpravou ochrany osobních údajů představovanou tímto evropským nařízením. Metodika chce být obecným interpretačním vodítkem při aplikaci jednotlivých pravidel. Jejím záměrem tudíž není rozbor konkrétních situací, které s ohledem na šíři adresátů tohoto doporučení nelze ani obsáhnout a které jsou z tohoto důvodu zapracovány pouze příkladmo.

Pro snadnější orientaci v materiálu je úvodní části doporučení popsáno, o jakou právní úpravu se jedná, na co je třeba se v souvislosti s ní připravit a dále jsou tamtéž uvedeny zásady pro další nakládání s osobními údaji. Tyto zásady se dále prolínají druhou částí materiálu, která je věnována výkladu vybraných ustanovení nařízení, se kterými se v prostředí školství můžeme setkat.

Metodická pomůcka byla na pracovní úrovni konzultována s některými zástupci škol, dále také s reprezentanty Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jedná se o první verzi metodické pomůcky, která bude dále doplňována podle stavu, jak budou zpřesňovány výklady gestory právního předpisu (Ministerstvem vnitra a Úřadem pro ochranu osobních údajů).