Novelu zákona o poskytování služby péče o dítě v jeslích (bývalé Dětské skupině) schválila vláda. Pro provozovatele znamená transformaci na jesle.

30.07.2020

Vláda na svém zasedání v pondělí 20. července 2020 projednala a schválila zákon "o poskytování služby péče o dítě v jeslích", tedy novelu zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině připravenou Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Celá novela ve svém aktuálním znění včetně návrhu prováděcích předpisů (např. vyhlášky 281 o provozních a hyg. podmínkách) je ke stažení tady.

Aktuální verze novely je již minimálně čtvrtou v pořadí. Asociace novelu připomínkovala již na podzim 2018 (viz zde). V září 2019 představila na naší konferenci ministryně Maláčová novou verzi, která počítala se státní podporou pro děti do 4 let věku, a to ve výši 5 000 Kč měsíčně. Další verze novely se objevila na konci června 2020 (shrnutí zde) - tato verze počítala s názvem dětská skupina pro větší skupiny a s názvem jesle pro dětské skupiny do 4 kapacitních míst pro děti od 6 měsíců věku (bývalé mikrojesle). V návrhu se dále počítalo se státním příspěvekem ve výši 7 500 Kč měsíčně na dítě. Ještě podle červnové verze bylo možné státní příspěvek čerpat také na děti starší 3 let, pokud byla dětská skupina jediným zařízením předškolní péče v obci nebo pokud poskytovala flexibilnější otevírací dobu než místní mateřská škola.

Níže najdete nejdůležitější body aktuální verze novely tak, jak byla schválena 20. července vládou. Její stávající podoba je výsledkem meziresortního připomínkovacího řízení, otevřeného připomínkovacího řízení, kterého jsme se za Asociaci také zúčastnili, dlouhého vyjednávání v rámci koalice a několika bilaterálních meziresortních jednání. Na podobě novely se projevují pozice jednotlivých vládnoucích stran a především resortů MŠMT, MPSV a MF. Například samotné přejmenování na jesle původně odmítala i Legislativní rada vlády, ale v současné verzi je povinné. Spor se vedl také o zúžení uznávaných kvalifikací - požadavek na přítomnost osob se zdravotnickým vzděláním vyšel dle dostupných informací od hnutí ANO a tento požadavek se objevil až v poslední verzi novely v polovině července.

Připomínáme, že novelu musí schválit Poslanecká sněmovna a Senát a podepsat prezident. Poslanci mohou k novele předkládat pozměňovací návrhy. Někteří již avizovali, že tak učiní (více informací zde) - pozměňovací návrhy lze očekávat právě ohledně výše zmíněných sporných bodů.

Nejdůležitější body novely

Přeměna na jesle

 • Přejmenování zařízení na jesle a povinnost používat slovo "jesle" v názvu.
 • Zakotvení služby péče o děti od 6 měsíců věku (bývalé mikrojesle).
 • Službu je možné poskytovat pouze dětem od 6 měsíců věku do 31. srpna následujícího po třetích narozeninách dítěte. V aktuální verzi nefiguruje žádná výjimka pro malé obce nebo pro podnikové dětské skupiny.
 • Omezení uznávaných kvalifikací pro pečující osoby - navrhuje se omezit pouze na zdravotnická povolání (všeobecná, praktická sestra, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, záchranář, psycholog ve zdravotnictví nebo klinický psycholog a a lékař) a na nově vytvořenou profesní kvalifikaci "chůva pro děti v jeslích".

Změna financování

 • Navrhovaná výše státního příspěvku ze státního rozpočtu činí 7 500 Kč měsíčně na jedno plně obsazené místo na mzdy a další vzdělávání pečujících osob a 200 Kč měsíčně na jedno dítě na stravování.
 • Státní příspěvek se určuje podle obsazeného místa, nikoli podle reálné docházky. Plný normativ náleží za místo obsazené dítětem déle než 6 hodin, poloviční normativ za místo obsazené 3 - 6 hodin denně.
 • Státní příspěvek pouze pro rodiče zapojené na trh práce (tedy zaměstnané, vedené mezi uchazeči o zaměstnání na ÚP nebo připravující se na zaměstnání denní formou studia, nebo OSVČ platící zálohy na pojistné na důchodové pojištění).
 • Zastropování maximální úhrady ze strany rodičů bude určeno usnesením vlády.
 • Bez vlivu na státní příspěvek může provozovatel zavřít dětskou skupinu na 5 týdnů v roce.

Požadavky na prostory a provoz

 • K zápisu do evidence je nově potřeba doložit splnění požárně-bezpečnostních norem a rámcový přehled finančního zajištění provozu.
 • Nově jsou stanoveny požadavky na dostatečné denní a umělé osvětlení (vyhláškou) a požadavky na úklid prostor.

Z alternativy k mateřským školám jejich předstupněm

Přejmenování dětských skupin na jesle lze vnímat jako logický krok vzhledem k věkovému omezení přijímaných dětí a celkové změně koncepce dětských skupin/jeslí. Dětské skupiny vznikaly po roce 2014 jako alternativa k mateřským školám a pomohly v této době doplnit chybějící kapacity v předškolní péči. Schválením návrhu v jeho aktuální podobě se dětské skupiny stanou institucí výhradně rané péče a předstupněm předškolního vzdělávání, které bude probíhat v rejstříkových mateřských školách. Přesto někteří provozovatelé s názvem jesle nesouhlasí, domnívají se, že název je negativně vnímán ze strany rodičů a spojován s minulým režimem. Povinné přejmenování na jesle také přinese dodatečné náklady provozovatelům (úpravy webů, propagačních materiálů atd.).

Dle průzkumu z ledna 2020 přijímá cca 50 % členů Asociace také děti starší 3 let. Tento koncept často využívají malé obce, které nemají zřízenou mateřskou školu, a také firemní dětské skupiny. I mnoho veřejných dětských skupin poskytuje ovšem péči dětem od dvou let až do zahájení povinné školní docházky (s využitím režimu individuálního vzdělávání v posledním předškolním ročníku). Rodiče starších dětí využívají dětské skupiny často proto, že se jejich dítě nedostalo do blízké mateřské školy, ale také proto, že si cení individuálního přístupu v dětských skupinách a kvality poskytované služby. Takovéto fungování dětských skupin nebude po schválení návrhu nadále možné. Dá se říci, že rodičům zmizí některé možnosti volby.

Lze předpokládat, že zařízení, která chtějí pečovat o děti starší tří let, se budou transformovat na mateřské školy případně na zařízení provozovaná na základě živnosti. Ne všechny budou mít ovšem tuto možnost vzhledem k tomu, že pro obě varianty jsou stanoveny přísnější hygienické podmínky než pro dětské skupiny do 12 dětí. Registrace mateřské školy do školského rejstříku také není automatická a ne vždy je žádosti o registraci ze strany MŠMT vyhověno.

Jako negativní lze jistě vnímat i to, že děti budou muset ve třech letech po složitém adaptačním procesu měnit kolektiv a zvykat si na nové zařízení.

Navrhované financování

Navrhovaný normativ ve výši 7 500 Kč/měsíc je u většiny stávajících provozovatelů akceptovatelný, přestože stávající dotace z ESF činí 9 800 Kč/měsíc. Původní návrh 5 000 Kč, který byl aktuální před několika měsíci, by pro většinu dětských skupin znamenal ukončení provozu. Je dobře, že návrh reflektuje vyšší (především mzdové) náklady v dětských skupinách/jeslích oproti mateřským školám.

Dle aktuálního znění návrhu není jasná výše zastropování maximální výše úhrady ze strany rodičů. Je otázka, zda by takové zastropování skutečně zvýšilo dostupnost zařízení, jak deklaruje ministryně Maláčová. Opatření je to nekoncepční, neboť soukromé rejstříkové školy rovněž nemají výši úhrady omezenou zákonem. Provozování dětské skupiny/ budoucích jeslí je ze zákona neziskové a rámcový popis financování služby bude nově přílohou žádosti o udělení oprávnění. Dle průzkumu Asociace by zastropování "školkovného" v navrhované výši třetiny minimální mzdy existenčně ohrozilo především dětské skupiny ve velkých městech a tím naopak dostupnost péče snížilo.

Další úpravy v provozu

Velké změny doznaly uznávané kvalifikace pro pečující osoby v jeslích. Aktuální návrh počítá s vytvořením nové profesní kvalifikace "chůva pro děti v jeslích". O děti se v jeslích již nebudou moci starat pedagogicky vzdělané osoby ani osoby se sociálně zaměřeným vzděláním.

V uplynulých sedmi letech se mnoho (převážně) žen rekvalifikovalo na chůvy dle kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky", často s využitím veřejných a evropských financí. Ani tato kvalifikace již nebude podle aktuálního návrhu uznávána. Je otázkou, jak bude vypadat profesní kvalifikace "Chůvy pro děti v jeslích" a jak bude vypadat rekvalifikační kurz k ní vedoucí. V předchozích verzích zákona byly uznávané kvalifikace naopak rozšířeny o některé pedagogické kvalifikace (asistent pedagoga, speciální pedagog). To by usnadnilo provozovatelům personální zajištění služby. Současná úprava naopak zvýší náklady provozovatelů a bude velmi obtížné do jeslí sehnat zdravotnický personál, který často chybí i v nemocnicích.

Pozitivním posunem je umožnění využití prostor dětské skupiny "po zavírací době". Nutnost splňovat parametry požární ochrany a požadavky na zajištění denního osvětlení lze také vnímat snad jen pozitivně, ačkoli některým provozovatelům mohou způsobit velké problémy a shánění nových prostor.

Vítáme také uzákonění konceptu mikrojeslí, které doposud fungovaly pouze v rámci pilotního projektu.

Povinnost přijímat pouze děti rodičů, kteří jsou "zapojeni na trh práce", převzatá z pravidel dotačních projektů je pochopitelná. Z praxe ovšem víme, že zajistit péči potřebují často také rodiče pečující o jinou závislou osobu (dítě s postižením nebo starší rodiče) a rodiče v složitých životních situacích.

Jak bude fungovat financování dětských skupin, které má fungovat ve 4měsíčních intervalech a s pomocí nově spuštěného online systému, to ukáže až praxe. Komplikací může být stanovování výše příspěvku a výše maximální úhrady ze strany rodičů ze strany vlády vždy jednou ročně.

Budoucnost návrhu

Novela má platit od 1. 7. 2021, stávající dětské skupiny mohou fungovat dle aktuálně platných norem do 30. 6. 2024. Je zásadní, aby zákon o poskytování služby péče v jeslích, prošel legislativním procesem co nejdříve, aby se provozovatelé i rodiče zbavili aktuální nejistoty.

Zákon bude dále pokračovat do Poslanecké sněmovny, kde budou moci poslanci dávat pozměňovací návrhy. Stávající novelu zákona již kritizovali někteří opoziční poslanci za ODS a TOP09.

Zpracovala:
Ing. Štěpánka Mašlárová
stepanka.maslarova@gmail.com

www.mojedetskaskupina.cz