DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM PRO ŠKOLKY DIGNUS

Docházkový systém pro školky Dignus - povinnost evidence

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACÍ V RÁMCI OPZ PRO PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA PODPORU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

- Evropský sociální fond / Operační program zaměstnanost.

Docházkový systém Dignus splňuje požadavky elektronické evidence docházky pomocí čipů nebo přístupových karet.

"5.3.6 Evidence dětí vedená provozovatelem zařízení péče o děti - Provozovatel zařízení je povinen průběžně vést evidenci dětí. Vedení evidence dětí je ověřováno při kontrole na místě. Evidence dětí musí v návaznosti na § 11 zákona č. 247/2014 Sb. kromě obecné evidence zahrnovat řádné záznamy o přesné docházce dětí v konkrétní dny. Ze záznamu musí být patrné, které dítě bylo v daný den v zařízení přítomno a v jakém čase."

"Provozovatel zařízení je povinen záznamy o docházce dětí evidovat v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky. Elektronický docházkový systém musí umožňovat export dat do formátu .xls nebo .xlsx pro přenos údajů do evidence, která bude sloužit jako příloha Zprávy o realizaci projektu. Následně je tento formát používán pro kontrolu docházky ze strany ŘO jak při kontrole zprávy o realizaci projektu, tak při kontrole na místě."

Docházkový systém Dignus pro školky, jesle a dětské skupiny je kompatabilní s požadavky na evidenci dat požadovaných při kontrole ze strany dotčených orgánů.


Více zde: Co Je Dignus