DOCHÁZKA

Docházka

Docházka do školky, jeslí, nebo dětské skupiny je evidována v systému Dignus formou elektronické evidence a to buď tak, že je k dítěti v daný den dopsán údaj o příchodu a odchodu pečující osobou (personálem), nebo formou čipové karty, kdy každému dítěti se jeho unikátní kartou eviduje docházka automaticky. Každé dítě může mít předem definovanou předpokládanou docházku a tak lze například vystavovat vyúčtování zálohově. Podle reálně odchozené docházky pak Dignus sám odpočítá zálohu a vytiskne fakturu s doplatkem, pokud byla docházka vyšší, nebo přeplatkem, pokud mělo dítě evidovanou docházku nižší než plán. 

Docházka je evidována přesně podle požadavků ESF a MPSV. 

 SOUHRNNÝ ZÁZNAM O DOCHÁZCE DĚTÍ A PEČUJÍCÍCH OSOB ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

 a

VÝSTUP Z ELEKTRONICKÉ DOCHÁZKY 

 Jsou pevně dané provozní parametry. Příjemci dotace však nemusí nic ručně v excelu vyplňovat, vše za ně vyplní Dignus. Na příjemci je pouze vyplnit základní identifikační údaje projektu. 

List Záznam o docházce dětí v daném monitorovacím období jsou vygenerovány docházkovým systémem. Tj. Datum, Jméno, Příjmení, Příchod a Odchod. Ve sloupcích Příchod a Odchod pak údaj ve formátu Čas (tj. 10:30). Pokud dítě v určitý den chybělo, nebude vůbec uvedeno. Ve sloupci "Délka pobytu (počet půldnů)" je počítána docházka na základě tzv. půldnů (1 půlden je pobyt delší než 3 hod a kratší než 6 hod. Délka pobytu větší než 6 hodin jsou 2 půldny). 

Tyto sloupce jsou uzamčeny od MPSV heslem a příjemce nemá možnost editace ani vkládání. Systém vše doplní a dopočítá sám. List Výpočet dosažených jednotek se na základě docházky zkontroluje a naplní daty. 

Pokud je docházka menší než 75%, v tabulce je spočítán "Skutečně dosažený počet jednotek v příslušném období" a tento údaj by měl být uveden rovněž v ZoR. Dosažené procento docházky je pro výpočet zaokrouhleno matematicky na celé číslo. Příjemce zadává údaje opět do světle modrých buněk jednotlivé měsíce monitorovacího období a k tomu příslušný počet pracovních dnů. 

Pozor: letos v březnu byl nově přidán jako svátek Velký pátek, v kalendářích však ještě uveden nebyl. Pokud bylo zařízení péče o děti v průběhu monitorovacího období zavřeno z nějakých provozních důvodů (karanténa apod.), příslušný počet dnů se zadá do buňky C13. 

Dále se zadává "Kapacitu zařízení" v souladu s Rozhodnutím o dotaci. Ostatní údaje jsou vypočítány. Výpočtové sloupce jsou opět uzamčeny heslem a příjemce nemá možnost editace ani vkládání. List Pečující osoba do tohoto listu vloží Dignus sám údaje o docházce pečujících osob v daném monitorovacím období, které jsou vygenerovány docházkovým systémem. 

 Při kontrole se ověřuje počet pečovatele v daný den k počtu přítomných dětí, jméno pro tuto kontrolu není podstatné.

ŠKOLKOVNÉ A FAKTURACE