Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Docházka

Docházka do školky, jeslí, nebo dětské skupiny je evidována v systému Dignus formou elektronické evidence a to buď tak, že je k dítěti v daný den dopsán údaj o příchodu a odchodu pečující osobou (personálem), nebo formou čipové karty, kdy každému dítěti se jeho unikátní kartou eviduje docházka automaticky. Každé dítě může mít předem definovanou předpokládanou docházku a tak lze například vystavovat vyúčtování zálohově. Podle reálně odchozené docházky pak Dignus sám odpočítá zálohu a vytiskne fakturu s doplatkem, pokud byla docházka vyšší, nebo přeplatkem, pokud mělo dítě evidovanou docházku nižší než plán.
 
Docházka je evidována přesně podle požadavků ESF a MPSV. 
 
SOUHRNNÝ ZÁZNAM O DOCHÁZCE DĚTÍ A PEČUJÍCÍCH OSOB ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ 
a
VÝSTUP Z ELEKTRONICKÉ DOCHÁZKY 
 
Jsou pevně dané provozní parametry. Příjemci dotace však nemusí nic ručně v excelu vyplňovat, vše za ně vyplní Dignus.
 
Na příjemci je pouze vyplněnit základní identifikační údaje projektu. 
List Záznam o docházce dětí v daném monitorovacím období jsou vygenerovány docházkovým systémem. 
Tj. Datum, Jméno, Příjmení, Příchod a Odchod. Ve sloupcích Příchod a Odchod pak údaj ve formátu Čas (tj. 10:30). 
Pokud dítě v určitý den chybělo, nebude vůbec uvedeno. 
 
Ve sloupci „Délka pobytu (počet půldnů)“ je počítána docházka na základě tzv. půldnů (1 půlden je pobyt delší než 3 hod a kratší než 6 hod. Délka pobytu větší než 6 hodin jsou 2 půldny). Tyto sloupce jsou uzamčeny od MPSV heslem a příjemce nemá možnost editace ani vkládání. Systém vše doplní a dopočítá sám. 
 
List Výpočet dosažených jednotek se na základě docházky zkontroluje a naplní daty. 
Pokud je docházka menší než 75%, v tabulce je spočítán „Skutečně dosažený počet jednotek v příslušném období“ a tento údaj by měl být uveden rovněž v ZoR. Dosažené procento docházky je pro výpočet zaokrouhleno matematicky na celé číslo. 
 
Příjemce zadává údaje opět do světle modrých buněk jednotlivé měsíce monitorovacího období a k tomu příslušný počet pracovních dnů. Pozor: letos v březnu byl nově přidán jako svátek Velký pátek, v kalendářích však ještě uveden nebyl. 
 
Pokud bylo zařízení péče o děti v průběhu monitorovacího období zavřeno z nějakých provozních důvodů (karanténa apod.), příslušný počet dnů se zadá do buňky C13. Dále se zadává „Kapacitu zařízení“ v souladu s Rozhodnutím o dotaci. 
 
Ostatní údaje jsou vypočítány. Výpočtové sloupce jsou opět uzamčeny heslem a příjemce nemá možnost editace ani vkládání. 
 
List Pečující osoba do tohoto listu vloží Dignus sám údaje o docházce pečujících osob v daném monitorovacím období, které jsou vygenerovány docházkovým systémem. 
 
Při kontrole se ověřuje počet pečovatele v daný den k počtu přítomných dětí, jméno pro tuto kontrolu není podstatné.