Docházkový a informační systém pro školky, dětské skupiny a mikrojesle

Dignus software

Dignus services s.r.o.
U Školské zahrady 430/9
182 00 Praha 8

IČ: 05225159
DIČ: CZ05225159
tel: +420 232000802

Docházkový systém pro děti i pečovatelky

01.01.2016 12:12

Služba hlídání a péče o dítě je podporována formou dotací z ESF na vybudování a provoz dětských skupin pro podniky i veřejnost.

Dotace se váže na vznik a provoz zařízení poskytujících pravidelnou péči o dítě od narození, resp. od 1 či 3 let věku dítěte do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu, přičemž služba hlídání a péče o dítě je vymezena následovně:

  • Služba hlídání a péče o dítě je poskytována v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte
  • Obsahem služby hlídání a péče o dítě je zajištění potřeb dítěte a výchova, rozvoj schopností a kulturních i hygienických návyků dítěte

 

Podporované aktivity

Dotační podpora je určená zařízením pro zaměstnance i pro veřejnost a týká se následujících subjektů:

  • Dětská skupina pro veřejnost
  • Podniková dětská skupina
  • Živnost volná/vázaná dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 

Výpočet docházky

Jednou z podmínek pro dosažení dotací a jejich výše závisí na objemu docházky v daném zařízení poskytujícím pravidelnou péči o dítě.  Objem docházky a od něj odvislá výše dotace je stanovena následovně: 

75% docházky a více = nárok na plnou jednotku na provoz

74% - 20% docházky = částka se adekvátně poníží v závislosti na dosažené docházce

19% a méně docházky = není nárok na jednotku na provoz

 

Forma financování

  • ex-ante
  • ex-post (pouze pro organizační složky státu)

 

Hodnocení náležitostí projektu

Kontaktní údaje:

Ing. Anna Ficová (anna.ficova@mpsv.cz, 950 195 712)

Mgr. Ilona Johnová Koukalová (ilona.johnova@mpsv.cz, 776 600 672)

 

Bližší informace včetně nejčastěji pokládaných otázek naleznete na ESF fóru.

https://forum.esfcr.cz/node/86/detske-skupiny

 

Typové situace

Typ subjektu

Výchozí stav

Možnost žádat o jednotku na:

Podmínky

stávající příjemce podpory z OP LZZ

již provozuje DS[1]

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

stávající provozovatel zařízení péče o děti[2]

zařízení není evidováno jako DS u MPSV

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV[3], elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

stávají provozovatel DS, bez předchozí dotace z OP LZZ

DS je evidována u MPSV

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel plánující budování nové DS

na místě plánované realizace se dosud nenachází/neprovozovalo zařízení péče o děti

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

na místě plánované realizace se již provozuje/provozovalo zařízení péče o děti[4], tento provoz/prostor chce převzít

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV  elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel plánující budování nového zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost

na místě plánované realizace se dosud nenachází/neprovozovalo zařízení péče o děti

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

Před zahájením provozu získání závazného stanoviska příslušné krajské hygienické stanice o splnění hygienických požadavků na stravování, prostory a provoz zařízení péče o děti, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

žadatel provozující zařízení péče o děti dle živnostenského zákona – vázaná/volná živnost

na místě plánované realizace se již provozuje/provozovalo zařízení péče o děti

provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

provozovatel mateřské školy, evidované ve školském rejstříku

mimo budovu MŠ[5] chce zřídit novou dětskou skupinu, kterou nebude zapisovat do školského rejstříku

vybudování, provoz, nájem, rekvalifikace pečujících osob

před zahájením provozu zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

provozuje bývalé jesle jako dětskou skupinu

transformace, provoz, nájem, rekvalifikace  pečujících osob

před zahájením fáze provozu hrazené z dotace zaregistrování DS do evidence poskytovatelů DS u MPSV, elektronický docházkový systém pro děti i pečovatelky

 [1] Dětská skupina

[2] Nesmí se však jednat o zařízení, jehož vznik byl podpořen z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen „OP LZZ“), ani o dětskou skupinu již zapsanou do evidence dětských skupin, ani o zařízení péče o děti provozované na základě živnostenského oprávnění, ani o mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku.

[3] Povinnost registrace do evidence dětských skupin neplatí pro živnosti

[4] Viz. poznámka č. 2

[5] Mateřská škola

Více informací na www.dignus.cz